VILLKOR

AVTAL OCH Villkor
för medlemskap nätverket MatchMore


1.        MatchMore är en del av Connecting for good AB.  

MEDLEMSKAPET

2.        Endast organisationer (stiftelser, bolag, förening osv) kan söka medlemskap. Ni som person blir användare
          för den organisationen som blir medlem.

3.       För att registrera er som ny medlem måste ni ha en koppling till det organisationsnumret ni anger.
          Vi hämtar kopplingarna från Allabolag.se och Länsstyrelsens stiftelsedatabas. 

4.       Varje organisation får ha upp till tre användare.


5.       Medlemskapet löper i tolv månaders perioder från dagen då er aktiveringslänk skickades ut. Medlemskapet                förnyas automatiskt om ingen begäran om avslut inkommit i enlighet med punkt åtta.

6.       Paket väljs vid anmälan. Under en pågående period kan du endas uppgradera ditt paket. Uppgradering sker              skriftligt till support@matchmore.se. Vid uppgradering tecknas ny period och rest av innevarande period                    rabatteras på fakturan. Nedgradering av paket efterfrågas skriftligt till support@matchmore.se senast 30                  dagar före innevarande period löper ut och börjar gälla vid starten av den nya perioden. 

PRIS

7.      Pris enligt gällande prislista på matchmore.se. Aktuellt pris vid anmälan gäller hela tolv månaders perioden.                 Eventuella prisförändringar meddelas till den angivna e-postadressen och börjar gälla vid nästa periods                       början. Betalningsvillkor är tio dagar. Moms 25% tillkommer.

AVSLUT

8.      Begäran om avslut av medlemskap sker skriftligt till support@matchmore.se senast 30 dagar före innevarande           period löper ut. Vid 30 dagar provperiod begärs avslut enligt ovan sju dagar före provperioden löper ut.


LEVERANS

9.      Aktiveringslänk skickas via e-post cirka en till två arbetsdagar efter att betalning inkommit.


10.       Medlemskap registreras via MatchMore.se.


11.     Betalning sker via faktura och medlemskapet är giltigt när betalning inkommit. Fakturan skickas cirka en till               två arbetsdagar efter att anmälan om medlemskap inkommit. Betalning av faktura innebär att organisationen             accepterat avtal och villkor skrivna här.


BEKRÄFTELSE

12.      När vi mottagit din betalning skickar vi er snarast en bekräftelse och aktiveringslänk per e-post.


BETALNINGSALTERNATIV

13.   Registrering görs via matchmore.se och betalning sker via faktura och gäller för första årets medlemskap.
       År två och efterföljande år skickas du automatiskt ny faktura per e-post.
       Möjlighet finns att välja månadsvis betalning enligt prislista på matchmore.se 
 
SÄKERHET

14.    Vår Sekretesspolicy utgör en del av dessa allmänna villkor, genom att godkänna dessa villkor godkänner du                även vår Sekretesspolicy.


SEKRETESSPOLICY GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

15.      Connecting for good AB / MatchMore förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din                personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att              du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande                      principer för behandling av personuppgifter.


INSAMLING AV INFORMATION

16.        MatchMore erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats ingå medlemskap. På webbplatsen får vi information              om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering.


ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

17.         Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att MatchMore / Connecting for good AB
              lagrar och använder uppgifter om dina medlemskapsköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna               lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna                                   tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i                             matchnings, informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MatchMore kan, såvida du inte                         skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig. Du har givetvis                   möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter                för matchnings/marknadsföringsändamål.
 
              Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)
              I syfte att ge dig som medlem i MatchMore en god service förenad med medlemskapet behandlar                                MatchMore dina personuppgifter. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i                      fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering,                    lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part. Personuppgifterna behandlas även                  för att erbjuda dig förmåner samt för matchnings/marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma                    att behandlas i samband med publikation av företagsuppgifter på Internet. Behandlingen utförs av                              MatchMore. Insamling av personuppgifter sker i samverkan med Länsstyrelsen och Proff/Alla bolag.
              Överföring av personuppgifterna till tredje land genom publicering på www.matchmore.se kan komma att                  ske. Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om                                    behandlingen av personuppgifterna kontakta MatchMore för rättelse av uppgifter.
 
              Connecting for good AB, 559267-9269, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Om                  du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig                kontakta oss.
 
MISSBRUK AV DINA KONTOUPPGIFTER

18.         Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på MatchMore.se, förbehåller sig                                                MatchMore/Connecting for good AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen matchmore.se och                  de tjänster som tillhandahålls.


TVISTER OCH LAGVAL

19.      Tvister och lagval på dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister med anledning av dessa                          allmänna villkor med Connecting for good AB skall prövas vid Göteborgs tingsrätt som första och enda instans.